Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่น และประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูล อปท. ในจังหวัดลำปาง
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
เดินหน้า ”ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข” จัดการประชุมและศึกษาดูงาน “โครงการ อปท. ต้นแบบจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน)
Responsive image
เดินหน้า ”ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข”
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง จัดการประชุมและศึกษาดูงาน “โครงการ อปท. ต้นแบบจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) โดยมีนายประเดิม เดชายนต์บัญชา นายอำเภองาว ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา อำเภองาว จังหวัดลำปาง
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางสาวรัตนาภรณ์ เข็มกลัด ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ประธานในการจัดการประชุมและศึกษาดูงาน “โครงการ อปท. ต้นแบบจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) ตามนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารจัดการน้ำเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างรายได้ให้กับประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา อำเภองาว จังหวัดลำปาง
จากนั้น ทถจ. และคณะผู้เข้าร่วมประชุม ได้ลงพื้นที่ ณ หมู่ ๓ บ้านพร้าว ต.ปงเตา อ.งาว โดยการนำของ นางณัฐการ์ ศุทธิชัยนิมิตร นายก อบต.ปงเตา เพื่อศึกษาดูการสาธิตเกี่ยวกับระบบธนาคารน้ำใต้ดิน
       
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2561