Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่น และประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูล อปท. ในจังหวัดลำปาง
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
พิธีเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
Responsive image
เดินหน้า ”ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข”
วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางสาวรัตนาภรณ์ เข็มกลัด ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง กล่าวรายงานต่อ นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานในพิธีเปิดได้มอบโล่รางวัลอำเภอสะอาด จำนวน ๕ รางวัล 
อันดับ ๑ ได้แก่ อำเภอเกาะคา
อันดับ ๒ ได้แก่ อำเภอเมืองปาน
อันดับ ๓ ได้แก่ อำเภอเมืองลำปาง
ชมเชย ได้แก่ อำเภอห้างฉัตร และอำเภอวังเหนือ 
และมอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง จำนวน ๓๗ แห่ง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องเวียงพนา โรงแรมลำปางเวียงทอง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
จากนั้น ทถจ. ได้ร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยมีกรอบการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการฯ จำนวน ๓ ระยะ ได้แก่ ต้นทาง คือการลดปริมาณขยะและการส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง กลางทาง คือการจัดทำระบบเก็บและขนอย่างมีประสิทธิภาพ และปลายทาง คือขยะมูลฝอยที่ได้รับการจำกัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยใช้หลัก ๓ ช : ใช้น้อย ใช้ช้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ หรือ ๓Rs : Reduce Reuse และ Recycle และหลักการ “ประชารัฐ”
         
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2561