Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูล อปท. ในจังหวัดลำปาง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 8/2561
Responsive image
เดินหน้า ”ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข”
วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายสมเกียรติ ตันตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 8/2561 โดยมีนางสาวรัตนาภรณ์ เข็มกลัด ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้อง นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม 
ทั้งนี้ เพื่อทำการแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติงาน ข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ข้อราชการของผู้ว่าราชการจังหวัด ข้อราชการของส่วนราชการ ข้อราชการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เช่น แนวทางการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2562 การดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดตามร่างแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2562 การสนับสนุนโครงการทำถนนงานดินซีเมนต์ผสมยางพาราในตำบลหมู่บ้าน การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การจัดงานประเพณีท้องถิ่นจังหวัดลำปาง การติดตามเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การติดตามเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2559 - 2561
   
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2561
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์ : 0-5426-5012-3 , 0-5426-5136  โทรสาร : 0-0000-0000  อีเมล์ : admin@lampanglocal.go.th


www.lampanglocal.go.th