Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่น และประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูล อปท. ในจังหวัดลำปาง
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ ยุคไทยแลนด์ 4.0” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดลำปาง (กิจกรรมวันครู)
Responsive image
เดินหน้า “ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข”
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ ยุคไทยแลนด์ 4.0” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดลำปาง (กิจกรรมวันครู) โดยมีพิธีทาศาสนา และพิธีมอบโล่ และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่ครูตัวอย่าง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำหน้าที่เป็นแม่พิมพ์ของชาติ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อ.เกาะคา จ.ลำปาง
วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. นางสาวรัตนาภรณ์ เข็มกลัด ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ได้รับมอบจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ ยุคไทยแลนด์ 4.0” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดลำปาง (กิจกรรมวันครู) ประจำปี 2562 มีข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการครูบำนาญ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมพิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปางได้พัฒนาคุณภาพและมีศักยภาพในการจัดการศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศ ยุคไทยแลนด์ 4.0 เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม และระดมความคิดเห็นในการกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
จากนั้นประธานในพิธี (ทถจ.ลำปาง) ได้เยี่ยมชมนิทรรศการของสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของจังหวัดลำปางอีกด้วย
   
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 2562