Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่น และประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูล อปท. ในจังหวัดลำปาง
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


หนังสือราชการ สถ.จ.
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 (07 ธ.ค. 2566)  
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2566 (03 พ.ย. 2566)  
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (25 ต.ค. 2566)  
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2566... (18 ต.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2566 (04 ต.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2566 (08 ก.ย. 2566)
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รา... (18 ส.ค. 2566)
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ราย... (18 ส.ค. 2566)
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รา... (18 ส.ค. 2566)
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งหม้อแปลงแ... (11 ส.ค. 2566)
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการย้ายเครื่องปรับอ... (11 ส.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (08 ส.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2566 (10 ก.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2566 (12 มิ.ย. 2566)
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2566 (10 พ.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2566 (10 เม.ย. 2566)
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (14 มี.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2566 (08 ก.พ. 2566)
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 (11 ม.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2565 (11 ม.ค. 2566)
Responsive image
ประชาสัมพันธ์
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายก... (01 ธ.ค. 2566)  
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายก... (29 พ.ย. 2566)  
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ย... (28 พ.ย. 2566)  
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ย... (09 พ.ย. 2566)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบตุลาคม 2566 (08 พ.ย. 2566)
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายก... (07 พ.ย. 2566)
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 ร... (07 พ.ย. 2566)
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ร... (07 พ.ย. 2566)
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนว 3 รา... (30 ต.ค. 2566)
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายก... (27 ต.ค. 2566)
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายก... (25 ต.ค. 2566)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2566 (02 ต.ค. 2566)
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นจังหวัดำลปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้... (02 ต.ค. 2566)
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเ... (25 ก.ย. 2566)
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการต... (20 ก.ย. 2566)
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล สำหรับโครงก... (20 ก.ย. 2566)
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ ... (20 ก.ย. 2566)
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักง... (20 ก.ย. 2566)
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เป็น... (12 ก.ย. 2566)
ประกาศจังหวัดหวัดลำปาง เรือ่ง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต... (05 ก.ย. 2566)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

การประชุมเพื่อขับเคลื่อนแ... (18 พ.ย. 2564)  

ประเพณีบวงสรวงอนุสาวรีย์เ... (14 พ.ค. 2562)  

การประชุมท้องถิ่นอำเภอ เพ... (28 มี.ค. 2562)  

ประชุมติดตามความคืบหน้าแล... (21 มี.ค. 2562)

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ... (05 ก.พ. 2562)

ท้องถิ่นอำเภอแม่เมาะ ร่วม... (05 ก.พ. 2562)

ร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน... (04 ก.พ. 2562)

โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติกา... (17 ม.ค. 2562)

ประชุมหารือข้อราชการ สถ. ... (10 ม.ค. 2562)

กิจกรรมเดินรณรงค์ ณ บริเว... (10 ม.ค. 2562)

ประชุมมอบนโยบายและแนวทางก... (03 ม.ค. 2562)

ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่... (03 ม.ค. 2562)

การประชุมผู้บริหารองค์กรป... (03 ธ.ค. 2561)

ประชุมคณะกรรมการเตรียมการ... (11 ต.ค. 2561)

การประชุมหารือข้อราชการ ส... (11 ต.ค. 2561)

การประชุมหารือข้อราชการ ส... (21 ก.ย. 2561)

เดินหน้า ”ลำปาง สร้างสรรค... (21 ก.ย. 2561)

พิธีเปิดโครงการสัมมนาทางว... (13 ก.ย. 2561)

เดินหน้า ”ลำปาง สร้างสรรค... (12 ก.ย. 2561)

เดินหน้า ”ลำปาง สร้างสรรค... (12 ก.ย. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล แบบดับเบิ้ลแคล (งานบริหารทั่วไป) ด้วยวิธีประกวดราคาอ... (22 มี.ค. 2566)  
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายหินชะลอน้ำ แม่น้ำวัง บ้านร่องเคาะ หมู่ 3 ต.ร่องเคาะ ด้ว... (20 มี.ค. 2566)  
ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซี... (01 มี.ค. 2566)  
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนห้วยก้อด อบต.ร่องเคาะ อ.... (23 ก.พ. 2566)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายหินชะลอน้ำ แม่น้ำวัง บ้านร่องเคาะ หมู่ที่ 9 บ้านนาบง ต.... (23 ก.พ. 2566)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านาบง - บ้านต้นน็อต... (15 ก.พ. 2566)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายปากทางบ้านนาบง - บ้านดอนไฟ... (15 ก.พ. 2566)
ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลปงยางคก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคอนกรี... (06 ก.พ. 2566)
ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลปงยางคก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปร... (11 ม.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธ... (21 ก.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่... (21 ก.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลนครลำปาง เรื่อง เปิดประมูลให้เช่าทรัพย์สินภายในตลาดเทศบาล 1 (ตลาดหลั... (19 ม.ค. 2565)
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อสภาพและหมดความจำเป็นใช้งานในราชการ (10 มิ.ย. 2564)
ประมูลขายพัสดุคงเหลือ ประจำปี 2564 จำนวน 6 รายการ (เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง) (04 มิ.ย. 2564)
ประกาศประกวดราคาจ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำ ด้วยวิธีประกวด... (28 พ.ค. 2564)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข... (03 ม.ค. 2563)
ประชาสัมพันธืโครงการจัดชื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าจ... (09 ก.ย. 2562)
ประชสัมพันธ์งานก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) (30 ส.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์โครงการจ้างเหมาก่อสร้าง ทต.แม่พริก (27 ส.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด อบจ.ลำปาง (27 ส.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์ : 0-5426-5012 , 0-5426-5013  โทรสาร : 0-5426-5136  อีเมล์ : lpg@dla.go.th

www.lampanglocal.go.th