Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูล อปท. ในจังหวัดลำปาง
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


หนังสือราชการ สถ.จ.
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564 (11 พ.ย. 2564)  
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2564 (08 พ.ย. 2564)  
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564 (25 ต.ค. 2564)  
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายก... (25 ต.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเ... (07 ต.ค. 2564)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564 (07 ต.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศรับสมัครพนักงาน... (06 ต.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564 (05 ต.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2564 (10 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่ว... (18 ม.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ร... (18 ม.ค. 2564)
แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบปร... (13 ก.ย. 2559)
เอกสารบรรยาย (หน.อดิศร) การสัมมนาทางวิชาการฯ 26 เม.ย. 59 โดยสันนิบาตเทศบาลแห่งปร... (03 พ.ค. 2559)
การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตขอ... (23 ก.ค. 2558)
การจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด (05 มี.ค. 2558)
การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจ... (25 ก.พ. 2558)
การจัดสรรอัตราพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค... (24 ก.พ. 2558)
การรายงานสภาพและปัญหาการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (24 ก.พ. 2558)
มติ ก อบต. จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 (23 ก.พ. 2558)
ขอแจ้งให้ อปท.ส่งไฟล์ข้อมูล กรณีผู้ที่ไม่ได้รับเบี้ยความพิการและเบี้ยผู้สูงอายุ ... (20 ก.พ. 2558)
Responsive image
ประชาสัมพันธ์
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ (24 พ.ย. 2564)  
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564 (05 ต.ค. 2564)  
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ ราย... (23 ก.ย. 2564)  
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานส่งเสริมการปกครอ... (22 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ... (20 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องบันทึกเสียง โดยวิธี... (20 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายก... (08 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 49 ราย... (08 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ย... (06 ก.ย. 2564)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564 (03 ก.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น Cocuprint... (01 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน 5 รา... (31 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 50 รายการ... (30 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายก... (30 ส.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2564 (13 ส.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเทศบาลนครลำปาง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 (ศูนย์รับแจ้งการเดินทา... (05 ส.ค. 2564)
ประกาศประมูลค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์จากการให้เช่าท่าเทียบแพขนานยนต์ขององค์การบริห... (05 ส.ค. 2564)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564 (02 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสาร สำหรับโครงการอ... (30 ก.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับโครงกา... (30 ก.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

การประชุมเพื่อขับเคลื่อนแ... (18 พ.ย. 2564)  

ประเพณีบวงสรวงอนุสาวรีย์เ... (14 พ.ค. 2562)  

การประชุมท้องถิ่นอำเภอ เพ... (28 มี.ค. 2562)  

ประชุมติดตามความคืบหน้าแล... (21 มี.ค. 2562)

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ... (05 ก.พ. 2562)

ท้องถิ่นอำเภอแม่เมาะ ร่วม... (05 ก.พ. 2562)

ร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน... (04 ก.พ. 2562)

โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติกา... (17 ม.ค. 2562)

ประชุมหารือข้อราชการ สถ. ... (10 ม.ค. 2562)

กิจกรรมเดินรณรงค์ ณ บริเว... (10 ม.ค. 2562)

ประชุมมอบนโยบายและแนวทางก... (03 ม.ค. 2562)

ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่... (03 ม.ค. 2562)

การประชุมผู้บริหารองค์กรป... (03 ธ.ค. 2561)

ประชุมคณะกรรมการเตรียมการ... (11 ต.ค. 2561)

การประชุมหารือข้อราชการ ส... (11 ต.ค. 2561)

การประชุมหารือข้อราชการ ส... (21 ก.ย. 2561)

เดินหน้า ”ลำปาง สร้างสรรค... (21 ก.ย. 2561)

พิธีเปิดโครงการสัมมนาทางว... (13 ก.ย. 2561)

เดินหน้า ”ลำปาง สร้างสรรค... (12 ก.ย. 2561)

เดินหน้า ”ลำปาง สร้างสรรค... (12 ก.ย. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อสภาพและหมดความจำเป็นใช้งานในราชการ (10 มิ.ย. 2564)  
ประมูลขายพัสดุคงเหลือ ประจำปี 2564 จำนวน 6 รายการ (เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง) (04 มิ.ย. 2564)  
ประกาศประกวดราคาจ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำ ด้วยวิธีประกวด... (28 พ.ค. 2564)  
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข... (03 ม.ค. 2563)
ประชาสัมพันธืโครงการจัดชื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าจ... (09 ก.ย. 2562)
ประชสัมพันธ์งานก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) (30 ส.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์โครงการจ้างเหมาก่อสร้าง ทต.แม่พริก (27 ส.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด อบจ.ลำปาง (27 ส.ค. 2562)
ประกาศขายทอดตลาดรถส่วนราชการ จำนวน 2 คัน ประจำปีงบประมาณ 2561 (27 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ (ครั้ง... (12 มี.ค. 2562)
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 2 โครงการ ทต.เมืองปาน (07 มี.ค. 2562)
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 12 โครงการ ทต.เมืองปาน (04 มี.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์โครงการจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ทต.เมืองปาน (25 ก.พ. 2562)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราค... (21 ก.พ. 2562)
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (21 ก.พ. 2562)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ (ครั้งที่ 2) ด้วย... (20 ก.พ. 2562)
ประชาสัมพันธ์โครงการจ้างเหมาก่อสร้าง ทต.เมืองปาน (05 ก.พ. 2562)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราค... (31 ม.ค. 2562)
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (30 ม.ค. 2562)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาชื้อชื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกว... (30 ม.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์ : 0-5426-5012 , 0-5426-5013  โทรสาร : 0-5426-5136  อีเมล์ : admin@lampanglocal.go.th


www.lampanglocal.go.th